مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Kuota-1 - 1000 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Kuota-2 (1 موجود است) - 2500 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Kuota-3 - 4500 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
3 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Kuota-4 - 7500 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.58.177) وارد شده است.