مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPSIIX-1 - Space : 20 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 256 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSIIX-2 - Space : 40 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 512 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSIIX-3 - Space : 60 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 1024 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSIIX-4 - Space : 80 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 1536 MB
Processor : 4 cores
Dedicated IP : 1

VPSIIX-5 - Space : 100 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 2048 MB
Processor : 4 cores
Dedicated IP : 1

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.146.206.127) وارد شده است.