مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Res-1 - 10 GB Disk Space
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel Account
Unlimited Featured

Res-2 (-1 موجود است) - 25 GB Disk Space
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured

Res-3 - 50 GB Disk Space
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured

Res-4 - 75 GB Disk Space
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured

Res-5 - 100 GB Disk Space
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.245.76) وارد شده است.