مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
USALite-1 - 10 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

USALite-2 - 25 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

USALite-3 - 50 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel
Free 1 Dedicated IP

USALite-4 - 75 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel
Free 1 Dedicated IP

USALite-5 - 100 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Daily Backups
100% Whitelabel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.245.76) وارد شده است.