مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Ganti Nama Domain Wordpress - Service untuk mengganti nama domain lama pada wordpress Anda ke nama domain baru. (Client Only)

Rp.10.000,00 به صورت یک بار
Pindah Hosting - Pemindahan data web hosting dari addon domain ke domain utama atau sebaliknya dari domain ke addon domain dengan hosting yang berbeda. (Client Only).

Rp.15.000,00 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.58.177) وارد شده است.