مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
(NL) Intel Xeon E3-1230 - (US) Intel Xeon E3-1230
Memory: 16 GB DDR3
Hard Drive(s): 4x 3TB SATA
Bandwidth: Unmetered @ 100 Mbps
IP Space: 1 Static IP Addresses
Datacenter : EvoSwitch
Location: Haarlem, Netherlands
Setup Time 24/72 hours

(US) 2x Intel Xeon E5-2420 - HP DL380eG8/2x Intel Xeon E5-2420
Memory: 32 GB DDR3
Hard Drive(s): 4x1TB Sata 7200RPM
Hardware Raid P420 / HP Standard BBU
1Gbps Full-Duplex Network Connection
Bandwidth: 100TB
IP Space: 1 Static IP Addresses
Datacenter: WDC-01
Location: Manassas, VA, US

(US) Intel Xeon E3-1230 - (US) Intel Xeon E3-1230
Memory: 32 GB DDR3
Hard Drive(s): 4x 1TB SATA
Bandwidth: Unmetered @ 100 Mbps
IP Space: 1 Static IP Addresses
Datacenter : WDC-01
Location: Manassas, VA, US
Setup Time 24/72 hours

(US) Intel Xeon X3440 - HP DL120G6/Intel Xeon X3440
Memory: 16 GB DDR3
Hard Drive(s): 4x 2TB SATA
Bandwidth: 100TB @ 1Gbps
IP Space: 1 Static IP Addresses
Datacenter : WDC-01
Location: Manassas, VA, US
Setup Time 24/72 hours

DS US/E3-1270v6/Managed - E3-1270v6
32GB RAM
4x 250GB SSD
RAID 10 Software
15TB bw @ 10GigE
5 IPv4
CloudLinux
cPanel
LiteSpeed

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.58.177) وارد شده است.