مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Dhy-1 - Disk Space 250 MB
Unlimited Bandwidth
5 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Dhy-2 - Disk Space 500 MB
Unlimited Bandwidth
7 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Dhy-3 - Disk Space 750 MB
Unlimited Bandwidth
10 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Dhy-4 - Disk Space 1.000 MB
Unlimited Bandwidth
15 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-1 - Disk Space 2500 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-2 - Disk Space 5000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-3 - Disk Space 7500 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-4 - Disk Space 10000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-5 - Disk Space 15.000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Bis-6 - Disk Space 15.000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.192.92) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution