مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Reseller IIX Starter - 10 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Monthly Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

Reseller IIX Light - 20 GB of RAID Protected Storage
Unmetered GB Monthly Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

Reseller IIX Power - 50 GB of RAID Protected Storage
Unmetered Monthly Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

Reseller IIX Premier - 75 GB of RAID Protected Storage
Unmetered GB Monthly Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

Reseller IIX Ultimate - 100 GB of RAID Protected Storage
Unmetered GB Monthly Bandwidth
Unlimited cPanel
Unlimited Featured
Weekly Backups
100% Whitelabel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.245.76) وارد شده است.