مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
USNew-1 (0 موجود است) - Disk Space 10 MB
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USNew-2 (0 موجود است) - Disk Space 25 MB
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USNew-3 (0 موجود است) - Disk Space 50 MB
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USNew-4 (0 موجود است) - Disk Space 125 MB
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USDhy-1 - Disk Space 250 MB
Unlimited Bandwidth
5 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USDhy-2 - Disk Space 500 MB
Unlimited Bandwidth
7 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USDhy-3 - Disk Space 750 MB
Unlimited Bandwidth
10 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USDhy-4 - Disk Space 1000 MB
Unlimited Bandwidth
15 Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USBis-1 - Disk Space 2500 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USBis-2 - Disk Space 5000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USBis-3 - Disk Space 7500 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USBis-4 - Disk Space 10.000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database
Server USA

USBis-5 - Disk Space 20.000 MB
Unlimited Bandwidth
Unlimited Addon Domains
Unlimited Parked Domains
Unlimited Database

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.192.92) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution