مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Un-1 - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon Domains: 0
Subdomains: Unlimited
Database: Unlimited

Un-2 - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon Domains: 5
Subdomains: Unlimited
Database: Unlimited

Un-3 - Disk Space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon Domains: Unlimited
Subdomains: Unlimited
Database: Unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.58.177) وارد شده است.